MANG023    Management general

reîncarcă pagina   

Coordonator de disciplină
Specializări
Obiective

7.1

Obiectivul general al disciplinei

·       Obiectivul disciplinei este crearea unui fundament teoretic și practic în domeniul managerial, prin înțelegerea exercitării funcțiilor manageriale în cadrul organizațiilor.

7.2

Obiectivele specifice

·       Asimilarea noțiunilor de bază privind funcțiile manageriale;

·       Înțelegerea impactului mediului extern asupra structurilor și funcționării organizațiilor;

·       Transpunerea în modele matematice a unor situații decizionale concrete

 

Competențe specifice disciplinei

Finanțe și Bănci

Competențe

profesionale

 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în entitățile/organizații-le private și publice (1 ECTS)

C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în entitățile/organizațiile private și publice

C1.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în entitățile/organizațiile private și publice

C2. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme economico-financiare (2 ECTS)

C2.1 Identificarea și definirea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a datelor referitoare la o problemă

C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

Competențe transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă (1 ECTS)

CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei (1 ECTS)

Contabilitate și informatică de gestiune

Competențe

profesionale

 

C3. Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale (1 ECTS)

C3.1 Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale

C4. Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari (2 ECTS)

C4.2 Explicarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari

C4.1 Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari

 

Competențe transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila (1 ECTS)

CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei (1 ECTS)

Conținut

8.1 Curs

Metode de predare

Observații

1. Introducere în management. Concepte de bază. Managementul între știință și artă.

Managerii organizației: Tipuri de manageri. Roluri. Aptitudini.

Prelegere

1 prelegere

2. Evoluția teoriei și practicii manageriale. Școlile de management și contribuția lor la dezvoltarea managementului.

Prelegere

1prelegere

3. Mediul extern al organizației: Forțele mediului extern al organizației.

Prelegere

1 prelegere

4. Eficacitatea și eficiența în management. Responsabilitatea socială și etica profesională în management.

Prelegere

1 prelegere

5. Decizia și procesul decizional. Instrumente utilizate în elaborarea deciziei.

Prelegere

1 prelegere

6. Funcțiile managementului: previziunea și formele de concretizare ale acesteia.

Prelegere

1 prelegere

7. Funcția de organizare: Structura organizatorică - componente, tipuri, funcționalitate.

Prelegere

1 prelegere

8. Funcția de coordonare: Comunicarea - rețele, tipuri.

Prelegere

1prelegere

9. Funcția de antrenare: Motivarea personalului. Stiluri de conducere. Leadership.

Prelegere

1 prelegere

10. Funcția de control: procesul de control managerial. Tehnici de control.

Prelegere

1 prelegere

11. Instrumente specifice de management: Analiza diagnostic – Concept, etape de desfășurare, metode de investigare.

Prelegere

1 prelegere

12. Instrumente specifice de management: Ședința, delegarea de autoritate, tabloul de bord, metodele de stimulare a creativității.

Prelegere

1 prelegere

13. Abordarea culturală a organizației: Formele de manifestare a culturii organizaționale. Cultura managerială. Orientarea și diversitatea culturală.

Prelegere

1 prelegere

14. Managementul internațional.

Prelegere

1 prelegere

8.2 Seminar/ laborator/ proiect

Metode de predare-învățare

Observații

1. Integrarea managementului în disciplinele tehnice, sociale, economice.

Referat. Discuție.

Prezența și participarea la discuții este evaluată cu 1 punct la nota finală

2. Personalități ale științei manageriale.

Referat. Discuție

Prezența și participarea la discuții este evaluată cu 1 punct la nota finală

3. Instrumente decizionale.

Metoda utilității globale. Modelul ELECTRE.

Rezolvări ale unor situații concrete. Teme de casă

Prezența și participarea la discuții este evaluată cu 1 punct la nota finală

4. Decizia în condiții de risc. Aplicații.

Arborele decizional

Rezolvări ale unor situații concrete. Teme de casă

Prezența și participarea la discuții este evaluată cu 1 punct la nota finală

5. Decizia în condiții de incertitudine. Aplicații.

Rezolvări ale unor situații concrete. Teme de casă

Prezența și participarea la discuții este evaluată cu 1 punct la nota finală

6. Decizia  de grup și decizia individuală. Studiu de caz

Discuții pe marginea studiului de caz

Prezența și participarea la discuții este evaluată cu 1 punct la nota finală

7.Responsabilitatea managerială și etica profesională.

Prezentare referat. Discuții

Prezența și participarea la discuții este evaluată cu 1 punct la nota finală

 

Bibliografia

Bibliografie - curs

1. Bennis W., Nanus B. (2000), Liderii, Editura Business Tech International Press, București;

2. Bonciu  Cătălina (2000), Instrumente manageriale psihologice, Editura All Beck, București;

3. Cole A Gerald (2004), Management. Teorie și practică, Editura Poligrafică Știința, Chișinău, Republica Moldova;

4. Cătană Doina (1994), Management general, Editura Tipomur, Tîrgu-Mureș;

5. Rriffin W. Ricky (1987), Management, Second Edition, Houghton Mifflin;

Bibliografie - seminar

1. Bonciu  Cătălina (2000), Instrumente manageriale psihologice, Editura All Beck, București;

2. Marian Liviu (1994), Management general și industrial, Universitatea Tehnică, Tg-Mureș;

3. Nicolescu Ovidiu (1994), Management aplicativ – studii de caz – Institutul Manager, București;

4. Stăncioiu Ion (2004), Cercetări operaționale pentru optimizarea deciziilor economice, Editura Economică, București.

Benchmarks

[1] www.ase.ro

[2] www.econubb.ro

[3] www.uoradea.ro

 

Alte informații

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Asimilarea noțiunilor teoretice predate

Înțelegerea aspectelor particulare ale eficienței manageriale în organizații

Test scris, elaborat în timp limitat, cu

25 de întrebări tip grilă

55%

10.5 S/L/P

Rezolvarea unor probleme decizionale prin intermediul modelelor matematice

Test scris, timp de rezolvare limitat, cu 2 probleme

45%

10.6 Standard minim de performanță

Participarea în proporție de cel puțin 50% la orele de seminar.

Promovarea examenului scris.

 

- Ultima actualizare: 25 februarie 2015, 11:12:01 -